Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie WORK4ME

Niniejszy Regulamin opisuje zasady świadczenia usług na rzecz Użytkownika poprzez Serwis internetowy dostępny pod adresem strony internetowej www.work4me.pl (zwany dalej: Serwisem lub Work4me).

Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie pod adresem: https://work4me.pl/regulamin-work4me

W Regulaminie zastosowano następujące pojęcia:

Usługodawca – podmiot będący operatorem Serwisu, świadczący usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników tj. Sławomir Popek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Horyzont – Agencja Reklamowa Sławomir Popek
z siedzibą w Rzeszowie ul. Lwowska 173, NIP: 8131041506, REGON: 180181277, biuro@holdup.pl.

Użytkownik student, który złożył wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów lub stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia oraz założył Konto Użytkownika w Serwisie w celu poszukiwania pracy.

Student – osoba pełnoletnia, będąca studentem studiów jednolitych albo studiów pierwszego lub drugiego stopnia na uczelni wyższej, której siedziba znajduje się w Polsce.

Konto Użytkownika – konto dostępu do  Serwisu zakładane przez Użytkownika, umożliwiające  korzystanie z Serwisu tj. m.in. uzupełnianie i zmianę swoich danych, uzupełnienie testów oraz bezpośredniego kontaktu
z  Pracodawcami.

Profil Użytkownika – profil w Serwisie zawierający informacje przekazane przez Użytkownika, mający formę „elektronicznego Curriculum Vitae”, dostępny do wglądu przez Pracodawców.

Pracodawca – podmiot zainteresowany zatrudnieniem nowych pracowników i współpracowników, zarejestrowany
w Serwisie Holdup.pl

 

Umowa– umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, mająca na celu nieodpłatne dostarczanie na rzecz Użytkownika usług związanych z korzystaniem z Serwisu.

 

 

§1

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną związane z rekrutacją, polegające na ich wsparciu w poszukiwaniu pracy.
 2. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla Studentów, którzy złożyli wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów lub stypendium Ministra.
 3. Poprzez Serwis świadczone są nieodpłatne usługi polegające m.in. na założeniu konta w Work4me, analizie profilu Użytkownika, analizie danych podanych przez Użytkownika oraz uzupełnionych przez niego testów oraz umożliwieniu mu kontaktu z Pracodawcą.
 4. Czynności związane z finalnym wyborem i zatrudnieniem Użytkownika nie znajdują się w zakresie usług świadczonych przez  Serwis i odbywa się poza nim, bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Pracodawcą.

 

§2

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

 1. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest:
 1. podanie adresu e-mail (który jest identyfikatorem) oraz wpisanie swojego indywidualnego hasła,
 2. posiadanie komputera lub telefonu komórkowego z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari),
 3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz Javascript,
 4. posiadanie dostępu do sieci Internet,
 5. posiadanie aktywnego konta pocztowego e-mail.

 

§3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Logowanie do Serwisu przez Użytkownika odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.work4me.pl.
 2. Zakładając Konto Użytkownika  podaje on: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło, z którego będzie korzystał przy logowaniu do Work4me.
 3. Następnie Użytkownik przesyła złożony przez siebie wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów lub wniosek o stypendium Ministra Usługodawcy. Dane z wniosku zostają wprowadzone automatycznie do Konta Użytkownika i Profilu Użytkownika.
 4. W Profilu Użytkownika umieszczane są informacje, widoczne dla Pracodawców, którzy zostali dopasowani do Użytkownika przez poprzez działanie mechanizmów sztucznej inteligencji tj. przez algorytmy Work4me.
 5. Profil  Użytkownika w Serwisie zawiera następujące informacje niezbędne do prawidłowego dopasowania Użytkownika do Pracodawcy:
 1. Informacje podstawowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
 2. Wykształcenie,
 3. Projekty,
 4. Aktywności,
 5. Profil psychologiczny (na podstawie wyników testów psychometrycznych),
 6. Certyfikaty,
 7. Umiejętności,
 8. Języki,
 9. Zainteresowania.
 1. Po uzupełnieniu informacji w Profilu Użytkownika wskazanych w ust. 5 a-d i f-i powyżej, Użytkownik wypełnia testy psychometryczne. Wypełnienie testów jest niezbędne do przygotowania pełnego Profilu Użytkownika, który umożliwi algorytmom Serwisu na dopasowanie do niego konkretnych Pracodawców.
 2. Użytkownik wypełnia następujące testy psychometryczne tj.
 1. Test Preferencji Zawodowych, który jest narzędziem mierzącym poziom uzdolnień i talentów związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Został on oparty na autorskim modelu diagnozy bazowych umiejętności oraz nurcie psychologii pozytywnej. Celem testu jest identyfikacja i wytypowanie silnych stron i zalet, stanowiących podstawowy zasób zawodowy Użytkownika. Wynikiem testu jest uzyskanie profilu silnych stron odzwierciedlających kluczowe uzdolnienia i talenty związane z pełnieniem funkcji zawodowych. Test składa się z 40 pytań. Szacunkowy czas wypełnienia testu przez Użytkownika  wynosi 7 minut.
 2. Test Profil Kultury Stanowiska Pracy, który jest narzędziem mierzącym profil stanowiska pracy w odniesieniu do wymagań związanych z kulturą organizacyjną stanowiska pracy. Kultura organizacyjna rozumiana jest jako przejaw norm, wartości, struktury organizacyjnej, stylu zarządzania, przepływu informacji oraz preferowanych wzorców relacji związanych z pełnionymi obowiązkami na danym stanowisku. Test został oparty na Modelu Wartości Konkurujących (Cameron i Quinn, 1998) zakładającym, iż kulturę organizacyjną można opisać na przeciwstawnych wymiarach wartości. Wynikiem testu jest uzyskanie profilu kultury stanowiska pracy odzwierciedlającego oczekiwania, wartości
  i preferencje Użytkownika, związane z warunkami pracy. Test składa się z 18 pytań. Szacunkowy czas wypełnienia testu przez Użytkownika  wynosi 7 minut.
 1. Po wypełnieniu testów wskazanych w pkt. 7 powyżej, algorytmy Work4me interpretują jego wyniki, wpisując je do Profilu Użytkownika.
 2. Po dokonaniu analizy Profilu Użytkownika i prowadzenia rekrutacji przez Pracodawcę, Serwis przedstawia Profil Użytkownika Pracodawcy.
 3. Pracodawca po zapoznaniu się z Profilem Użytkownika ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem, za pomocą dedykowanego czatu
 4. Użytkownik może otrzymać wiadomość od Pracodawcy na chacie Serwisu lub na e-mail.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do czatu po zalogowaniu się na Konto Użytkownika.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania lub szkody, które wynikają z ustaleń bezpośrednich pomiędzy Użytkownikiem i Pracodawcą.

 

 

§4

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 1. Użytkownicy nie mogą umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści mogących powodować naruszenie praw osobistych osób fizycznych i prawnych lub w inny sposób naruszać obowiązujące przepisy prawa. treści obraźliwych oraz treści dyskryminacyjnych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osób trzecich, wywołane przez działanie Użytkowników wskazane w pkt. 1 powyżej.
 3. Usługodawca nie odpowiada przed Pracodawcą za poprawność, aktualność lub zgodność z prawdą informacji podanych Użytkownika na Koncie Użytkownika lub Profilu Użytkownika.

 

§5

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Warunkiem uzyskania dostępu do Usług w ramach Serwisu jest zawarcie z Usługodawcą Umowy, co następuje poprzez: wypełnienie Formularza rejestracyjnego, akceptację Regulaminu przez Użytkownika i automatyczną aktywację Konta Użytkownika przez Usługodawcę.
 2. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik otrzymuje:
 1. bieżący dostęp do Konta Użytkownika po każdorazowym zalogowaniu się do Serwisu,
 2. bieżący dostęp do informacji  wprowadzonych za pośrednictwem Serwisu, w tym do Profilu Użytkownika.
 1. W każdym momencie Użytkownik może zrezygnować z usług Serwisu i może usunąć swoje Konto Użytkownika poprzez  kliknięcie w przycisk „Usuń konto” który znajduje się na Koncie Użytkownika. Wydanie dyspozycji o usunięciu konta przez Użytkownika skutkuje rozwiązaniem zawartej Umowy. Po rozwiązaniu Umowy, dane Użytkownika  zawarte na Koncie i w Profilu Użytkownika zostają usunięte z Serwisu.
 2. W sytuacji stwierdzenia łamania postanowień niniejszego Regulaminu; w szczególności § 4 Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika oraz do rozwiązania Umowy.
 3. Usługodawca informuje Użytkownika o rozwiązaniu umowy i  usunięciu Konta Użytkownika na 7 dni przed tym terminem. Po rozwiązaniu Umowy, dane Użytkownika  zawarte na Koncie i w Profilu Użytkownika zostają usunięte z Serwisu.

 

§6

Dane osobowe

 

 1. Usługodawca jest Administratorem danych w stosunku do Użytkowników realizuje zadania Administratora danych w tym zakresie, wynikające w szczególności z art. 24 RODO. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników znajdują się w miejscach pobierania danych w serwisie oraz w Polityce prywatności Work4me.
 2. Dane Użytkowników znajdujące się w Serwisie podlegają zautomatyzowanemu profilowaniu. Algorytmy Work4me przeanalizują podane przez Użytkowników danych i przedstawi Twój profil odpowiedniemu Pracodawcy. Profilowanie odbywa się na podstawie art. 22 ust. 2 lit. a RODO tj. jest niezbędne do zawarcia  i wykonania Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

 

§7

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do składania reklamacji w sprawach dotyczących funkcjonowania Work4me. Użytkownik składa reklamacje drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres Dostawcy: biuro@holdup.pl
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę.
 3. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w treści reklamacji.

 

§8

                                                                Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn tj. rozbudowy funkcjonalności Work4me, zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności Serwisu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Użytkownika z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem  rozpoczęcia jego obowiązywania.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r
 3. Regulamin obowiązuje od 01.02.2022 roku.

 

 

 

 

Accessibility
Contrast
Increase Font
Decrease Font